top of page

Lenas Business

Lena Nordlander är utbildad socionom och utbildad i folkhälsovetenskap. Hon har sedan 2005 arbetat i eget företag som organisationskonsult med chefs- ledar- och medarbetarutveckling. Hon var delägare i Arbetsplatsprovaren AB tillsammans med Kristina Lockner där fokus var mätningar av arbetsmiljö respektive chefskap genom webbaserade enkäter fram till 2013. Under en period var Lena verksamhetschef och föreståndare för ett behandlingshem och ett särskilt boende för personer med missbruk och personer med psykisk sjukdom. Behandlingshemmet ägde även en mataffär där Lena tillika var butikschef. Lena har under 5 års tid varit delägare i och föreståndare på ett HVB hem för unga pojkar.  Hon är HR strategen som startade Dreamcoast AB, ett digitalt bolag för kreativa & själfulla solo och landsbygdsentreprenörer som vill utvecklas online för att synas mera till flera. 

Nästa ledarskapsutbildning

Mer om Lena och ledarskapet

 

Chefs- och ledarutveckling

Coachning till chefer och ledare, gärna utifrån att först ha genomgått chefsutvecklaren vilket är ett verktyg som kartlägger och bedömer chefers styrkor och förbättringspotential ur ett 360 gradigt perspektiv. Den bedömda chefen får svar på om andras bild av hen stämmer överens med den egna bilden. Chefen gör även en självskattning samt uppger vilken ambitionsnivå hen har med sitt ledarskap dvs. ger en realistisk målbild vilket inte erbjuds i liknande verktyg. Detta tillför ytterligare en dimension i analysunderlaget. 

Personalutveckling

Utvecklingsdagar för arbetsgrupper genomförs utifrån olika teman, gärna hälsoinspirerat. De olika temana kan vara exempelvis självkännedom, förändringar, kommunikation eller grupputveckling.

 

Projektledning

Lena är utbildad av H Behrendtz Arbetskonsulter i projektledning genom projektledarprogrammet. Hon har som biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör inom Landstinget Västernorrland erfarenhet från att leda stora, komplexa, demokratiska organisationer och som projektledare för omfattande omställningsarbeten erfarenhet av att organisera och leda personalstödjande insatser till personal i förändring.

Förtroendefullt samarbete, konflikthantering

Intressemotsättningar i organisationer och i livet i övrigt är naturligt och oundvikligt. Men ibland kan motsättningar leda till konflikter som blir störande för verksamheten. Olösta och outtalade konflikter är det som mer än något annat påverkar våra organisationer och skapar ineffektivitet i verksamheten och stress i det mänskliga samspelet.

 

Men det går att förebygga sådana konflikter. Att arbeta med utvecklingsprogrammet Förtroendefullt samarbete i organisationen ger kunskaper och insikter om vad som skapar konflikter och hur vi kan förebygga dem. Förtroendefullt samarbete hjälper till att utveckla kompetensen i att förebygga och att lösa upp ineffektiva konflikter eller intressemotsättningar.

Lena är certifierad handledare i Beyond Conflict och har utbildat många ledare i metoden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsplatsprovaren en validerad kartläggning av arbetsmiljön

Alla har rätt till en bra och attraktiv arbets­miljö! Det är en förutsättning för att trivas på jobbet och för att utföra arbetsuppgifter på ett bra och effektivt sätt. Den som investerar i arbetsmiljö ser snart positiva effekter på alla nivåer i organisationen. Arbetsglädje står ofta i direkt relation till lönsamhet och är därmed lika viktigt för den anställde som för ledning och övergripande resultat.

 

Arbetsplatsprovaren är ett verktyg som hjälper dig att mäta och kartlägga såväl den fysiska som psykosociala miljön. Resultatet visar organisatoriska styrkor och svagheter ur ett medarbetarperspektiv. Arbetsplatsprovaren gör processen enkel, snabb och ger ett tydligt prioriteringsunderlag för det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Frågorna i formulären är vetenskapligt granskade och validerade av Hunter Mabon, professor emeritus i personalekonomi vid Stockholms universitet.

Några av de företag jag arbetat med....

Chefs-/Ledarutveckling

Elpress AB

Metsä Board AB Husum

Läkare inom Region Västernorrland

Tandläkare inom regionerna Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och Jämtland

Norrskog, Norra Skogsägarna och NorraSkog
Rättspsykiatriska regionvårdskliniken i Sundsvall

 

Personalutveckling

SCA

Härnösands stift

Scenkonstbolaget

chefsutvecklarenpms2995.png
app_centr_farg_svart.png
bottom of page